Priser

God faglig bistand til konkurransedyktige priser

Vi tilstreber å gi god faglig bistand til konkurransedyktige priser. Vanligvis vil prisen på advokattjenester være bestemt av medgått tid, men vil også kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighets­grad. I enkle og oversiktlige saker vil vi kunne gi fast pris på forhånd.

Vi er underlagt Advokat­foreningens og i forbruker­forhold også Konkurranse­tilsynets prisopplysnings­forskrift Dette innebærer at klienten ved oppdragets begynnelse vil få en Oppdrags­bekreftelse hvor det vil bli opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minste­belastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

Merk at man avhengig av sakstype kan ha rett til fri rettshjelp eller ha rettshjelpsforsikring.

  • Timeprisene avhenger av om oppdraget er for private klienter eller næringsklienter. Timeprisen for oppdraget fremgår av oppdragsbekreftelsen.

  •  For private klienter:
    •  Våre timepriser varierer fra kr 2.200 eks. mva, dvs. kr 2.750 inkl. mva til kr 2.900 eks. mva, dvs. kr 3.625 inkl. mva
    •  I saker med fri rettshjelp/fri sakførsel benyttes i stedet offentlig salærsats, for tiden kr 1.215 ekskl. mva., dvs. kr 1.519 inkl. mva

  • For næringsklienter:
    •  Våre timepriser varierer fra kr 2.800 eks. mva til kr 3.600 eks. mva.
Miljøfotografi av en middelaldrende kvinnelig advokat som spaserer på gaten

Salær og omkostninger

Salær

Timeprisene varierer fra offentlig salærsats (for tiden kr. 1.140,-) til kr. 3.600,- + mva. Salæret beregnes etter en kombinasjon av medgått tid og sakens kompleksitet. Avtalte timespriser er inntatt i oppdragsbekreftelsen. Dersom oppdraget blir av begrenset karakter, vil salæret bli beregnet ved oppdragets avslutning, ellers må det påregnes jevnlig avregning av salæret ved akonto fakturaer. Sammen med fakturaen vil klient alltid få tilsendt spesifisert timeliste over utført arbeid.

 

Utlegg/omkostninger

Utlegg/omkostninger som skal dekkes av klient, skal være særskilt avtalt. Dette gjelder ikke dersom de er en integrert del av oppdraget, for eksempel dokumentavgift/tinglysingsgebyr eller rettsgebyr og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Viderefakturering av utlegg og omkostninger vil normalt medføre påslag merverdiavgift.

 

Forskudd

Det vil på ethvert tidspunkt i saken kunne bli stilt krav om forskuddsvis betaling av salæret. Forskuddet vil bli kreditert vår klientkonto. Betaling av forskudd anses som godkjennelse av at pådratt salær kan avregnes mot innestående på klientkontoen. Forskuddets størrelse er uten betydning for det endelige salæret. Eventuelt overskytende beløp på klientkontoen vil bli utbetalt klient ved oppdragets avslutning.

 

Ikke dekningsberettiget salær

Dersom det fremmes sak for domstolene, og saken vinnes i retten med saksomkostninger, men retten reduserer salæret, eller salæret ikke fullt ut er dekningsberettiget, hefter klient likevel fullt ut overfor oss med mindre annet blir særskilt avtalt.

 

Saker for forliksrådet

I forbindelse med saker for forliksrådet kan det bare fremsettes krav om en begrenset dekning av omkostningene fra motparten, jf. tvisteloven § 6-13. Saken avregnes likevel på vanlig måte mellom advokat og klient.

 

Småkravsprosess

Dersom det reises sak for domstolene, og saken gjelder en tvistesum under kr. 250.000,-, vil saken bli behandlet etter særlige regler om småkravsprosess, jf. tvisteloven kapittel 10. I slike saker gjelder det særlige begrensninger for saksomkostningsansvaret overfor motparten.

 

Selv om man vinner saken, og får tilkjent saksomkostninger, vil motpartens ansvar for omkostninger til rettshjelp og fagkyndige meddommere ved behandling i første instans være begrenset til inntil 20% av sakens tvistesum, likevel alltid inntil kr. 2.500,- og aldri mer enn kr. 50.000,-. I tillegg kommer ansvaret for mva av nevnte omkostninger, og ansvaret for rettsgebyr, bevisføring og reiseutgifter.

 

Begrensningen gjelder ikke ved en eventuell ankeomgang. Begrensningen kan også unntaksvis bli satt til side dersom en part åpenbart uten grunn har anlagt sak eller tatt til gjenmæle, eller ved uaktsomhet har påført den annen part kostnader.

 

Klienten vil være fullt ansvarlig for hele vårt salær, selv om det er tale om en småkravsprosess. Selv om klienten vinner saken med saksomkostninger, må klienten følgelig påregne å ikke få refundert mer enn en begrenset andel av salæret fra motparten. Restsalæret dekkes på vanlig måte, med eller uten rettshjelpsdekning.

 

Skjønnssaker

I ekspropriasjons- og grunnervervssaker vil det offentlige normalt dekke nødvendige advokatomkostninger for grunneier etter prinsippene i skjønnsloven § 54. Der grunneier ønsker bistand ut over den tiden og de kostnadene det offentlige dekker, er klienten selv ansvarlig for å dekke disse kostnadene.

 

Under forhandlinger forut for skjønnet vil det offentlige i begrenset omfang dekke kostnader i forbindelse med klagesak etter oreigningslova § 15. Kostnader til bistand forut for skjønn er begjært, må klienten selv dekke, i den grad dette ikke dekkes av det offentlige.

Fri rettshjelp

Gjennom statens Fri Rettshjelpsordning kan man i enkelte sakstyper ha få advokatbistand helt eller delvis dekket av staten. Eksempler på saker der du kan få fri rettshjelp, er familiesaker, noen typer klagesaker til Nav, erstatning for personskade, oppsigelse/utkastelse av bolig eller oppsigelse i arbeidsforhold. Du kan unntaksvis også gis fri rettshjelp i andre saker. Dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, vil du som regel ikke få fri rettshjelp.


Rettshjelpsordningen

Etter rettshjelploven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av den statlige ordningen med fri rettshjelp (fritt rettsråd og/eller fri sakførsel). Noen saker er dekningsberettiget uten behovsprøving, mens andre saker som hovedregel forutsetter en behovsprøving.


Inntekts- og formuesgrenser

Rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser er for tiden henholdsvis kr 320.000,- og kr 100.000,- for enslige, og henholdsvis kr 490.000,- og kr 100.000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Inntektsgrensen gjelder brutto inntekt, mens formuesgrensen gjelder netto formue. All skattbar inntekt medregnes i forhold til inntektsgrensen. Formuesberegningen tar som hovedregel utgangspunkt i ligningsverdier. Det er noen formuesgjenstander som normalt unntas ved fastsettelsen av formuen. Dette gjelder særlig boligen.


Egenandel

Dersom brutto årsinntekt overstiger kr 100.000,- må det under enhver omstendighet betales en egenandel tilsvarende offentlig salærsats, for tiden på kr 1.121,-.


Søknad etter inngitt dokumentasjon

Dersom vilkårene antas å være oppfylt, vil vi på dine vegne søke om at du innvilges fri rettshjelp. For saker som er behovsprøvet, forutsetter dette imidlertid at du gir oss informasjon om og dokumentasjon for at det økonomiske vilkåret er oppfylt.


Eget ansvar for salæret

For det tilfelle at fri rettshjelp ikke innvilges, må du påregne å dekke saksomkostningene selv. For det tilfelle at fri rettshjelp kun innvilges for et visst antall timer, må du betale for den tidsbruk som overstiger det innvilgede timeantall. I enkelte saker innvilges det kun rettshjelp for et fastsatt antall timer (stykkpris). De nærmere regler om stykkpris finnes på www.advokatforeningen.no.


Særlige regler for fri sakførsel

Dersom det innvilges fri sakførsel, må du betale en egenandel på 25 %, likevel ikke mer enn 5 ganger rettshjelpssatsen, totalt kr 5.605,-. Dersom retten eller fylkesmannen reduserer det timeantall staten skal hefte for i saker om fri sakførsel, hefter du for den tidsbruk som overskrider det innvilgede timeantall. Vi understreker at en eventuell innvilgelse av fri sakførsel ikke medfører dekning av motpartens saksomkostninger, dersom man skulle bli idømt disse. Du hefter i så tilfelle fullt overfor motparten. Dette gjelder også dersom motpartens advokatkostnader er beregnet ut fra normale timespriser. Det er imidlertid adgang til å søke retten eller fylkesmannen særskilt om slik dekning.

Rettshjelpsforsikring

Som en del av forsikringsavtaler som for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte, vil man som regel også finne en rettshjelpsforsikring. Gjennom forsikringen vil man da i mange tilfeller kunne få dekket sine utgifter til advokat om det oppstår en tvist. Ved kjøp/salg av bolig vil boligkjøps- og eierskifteforsikring normalt også dekke utgiftene til advokat fullt ut i tilfelle tvist. De fleste fagforeninger har også rettshjelpsordninger. Undersøk nærmere med din fagforening. Reiseforsikringer og forsikringer på bil og båt kan inneholde rettshjelpforsikring, men av noe begrenset omfang. Rettshjelpforsikringene har en fast egenandel som du må betale, normalt kr 2.000 – kr 5.000, og som hovedregel vil en rettshjelpforsikring deretter dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp.
For mer informasjon se her.


Tvist

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av dine forsikringspoliser. Det er vanligvis et vilkår at det er oppstått tvist i saken.


Dekningsomfang

Dersom saken er dekket av rettshjelpforsikring, kan salær og utlegg dekkes av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen. Det kan gjelde særskilte polisevilkår for næringsdrivende, borettslag mv. Dersom vilkårene er oppfylt, vil selskapet normalt kunne dekke inntil kr 100.000,- av vårt salær inkl. mva, men uansett ikke mer enn tvistens verdi. Det beregnes i slike tilfeller en egenandel, som vanligvis beløper seg til kr 4.000,- + 20% av overskytende salær.


Varslingsfrister

Dersom dette er aktuelt, ber vi deg om å gi oss opplysninger om forsikringsselskap og polisenummer, slik at vi kan besørge saken meldt inn til selskapet og kreve inn den aktuelle refusjon når dette finnes hensiktsmessig. Vi understreker at det er viktig å varsle selskapet om en eventuell tvist så raskt som mulig. Dersom selskapets varslingsfrister ikke overholdes, vil dekningsadgangen normalt bortfalle. Normalt utløper denne fristen når det er gått 1 år siden tvist er oppstått og det er tatt kontakt med advokat.


Eget ansvar for overskytende salær

Vi presiserer at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. Klienten er fullt ut ansvarlig for dette. I tilfelle innvilget rettshjelpsforsikring, skal vårt salær ha prioritet foran andre krav som kan kreves dekket under forsikringen.