Vilkår

På denne siden finner du firmaets standardvilkår og ansvarsbegrensninger, og generell informasjon om salæravregning, rettshjelpsordninger, advokatenes ansvarsforsikring og klageadgangen til Advokatforeningen. Det er viktig at du som kunde setter deg inn i denne informasjonen.


Når vi har etablert et oppdrag for deg, vil du omgående få tilsendt en oppdragsbekreftelse som beskriver oppdragets rammer. Som vår kunde, plikter du å sette deg inn i oppdragsbekreftelsen og standardvilkårene her på hjemmesiden.


Dersom du etter å ha gjennomgått oppdragsbekreftelsen og vilkårene, ønsker å trekke oppdraget tilbake eller avtale unntak fra standardvilkårene, må du umiddelbart gi oss beskjed om dette. Dersom saken avsluttes, må du påregne å dekke allerede pådratte omkostninger.


Det er viktig å være oppmerksom på at manglende tilbakemelding anses som aksept av de vilkår og ansvarsbegrensninger som fremgår av standardvilkårene.


Firmaets standardvilkår revideres med jevne mellomrom. Ikke lovpålagte endringer kan likevel først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

Miljøfotografi av en person som holder Norges Lover i venstre arm

Etablering av nye oppdrag

Kundekontroll

I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas identifikasjonskontroll av nye klienter. Ved nye klientforhold vil du derfor bli bedt om å fremlegge legitimasjon med bilde. I tillegg vil du bli bedt om å redegjøre for eventuell tilknytning til politisk eksponerte personer.


Interessekonflikter

Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at advokater i firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Fremtidige klienter plikter å bidra til slik avklaring ved å gi fullstendige opplysninger om andre parter i saken. Dersom det senere avdekkes at advokaten likevel må frasi seg oppdraget, må klienten påregne å dekke allerede pådratte omkostninger i saken, med mindre slik fratredelse skyldes forhold som advokaten burde ha avklart allerede da oppdraget ble etablert.


Representasjon/fullmakt

Oppdraget forutsetter at vi opptrer på klientens vegne overfor andre parter i saken, offentlige myndigheter, forsikringsselskap og eventuelle andre instanser. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom advokaten, og advokat og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.


Hasteoppdrag

Dersom oppdraget er gitt som hasteoppdrag, dvs. med kort tidsfrist, kan det ikke påregnes at det vil være mulig å foreta en full og detaljert gjennomgang av alle sidene av saken. Det er et generelt vilkår for å kunne påta oss hasteoppdrag at klienten har akseptert at vår gjennomgang og vurdering av saken er basert på en summarisk behandling av de faktiske og rettslige spørsmål som reiser seg. Vi tar i slike tilfeller et generelt forbehold om at en mer omfattende gjennomgang av saken vil kunne avdekke nye problemstillinger av betydning for sakens utfall.


Medvirkning til saksopplysning

Forsvarlig juridisk rådgivning fra oss forutsetter at du som klient fremlegger all relevant dokumentasjon og gir oss all relevant informasjon i saken. Ved tvister for domstolene har partene en plikt til å legge frem all dokumentasjon av betydning for saken, og det er viktig for sakens utfall at vi får tilgang til saksrelevant dokumentasjon så tidlig som mulig i prosessen.

Informasjonsbehandling og personvern

Taushetsplikt

Ansatte i advokatfirmaet er underlagt taushets- og fortrolighetsplikt. Ansatte i advokatfirmaet har likevel alltid adgang til å dele opplysningene med ansvarlig advokat. Opplysninger kan også meddeles andre medarbeidere i firmaet, i den utstrekning dette er nødvendig av hensyn til firmaets arbeidsfordeling og klargjøring av saken. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. Med mindre klienten har meddelt opplysninger under uttrykkelig forbehold om taushet, vil advokaten stå fritt til å benytte opplysningene i saken, som ledd i en forsvarlig utførelse av oppdraget. Slike forbehold kan i noen tilfeller gjøre det nødvendig for advokaten å fratre oppdraget. Medgått tid i saken avregnes i slike tilfeller på vanlig måte fram til fratredelsen.


Behandling av personopplysninger

Personopplysninger som mottas i forbindelse med oppdraget behandles kun i forbindelse med oppfyllelse av denne avtale og i tråd med personopplysningslovens bestemmelser. Advokatfirmaet er behandlingsansvarlig etter personopplysningslovens regler. Kundeidentifikasjonsopplysninger oppbevares likevel i ti år, av hensyn til oppbevaringsplikten for saksdokumenter.


Originale dokumenter

Vi vil, så langt det er mulig, forsøke å unngå å oppbevare originale dokumenter ved vårt kontor. Med mindre annet fremgår uttrykkelig, legger vi til grunn at innleverte dokumenter er kopier. Ved avslutning av oppdraget er klienten selv ansvarlig for å avhente eventuelle originale dokumenter som likevel er oppbevart ved vårt kontor. Ellers må det påregnes at dokumentene makuleres etter ti år, når den generelle oppbevaringsplikten for saksdokumentene er utløpt.


Dokumentasjon sendt pr. epost

Vi legger til grunn at klienten, ved å oppgi sin epostadresse, aksepterer at denne også brukes til oversendelse av konfidensiell informasjon i saken, på lik linje med vanlig post. Klienten kan alternativt be om at slik epost sendes kryptert (åpnes ved ettersendelse av kode pr. sms). Det må påregnes at dette er noe mer tidkrevende, og derfor kan ha betydning for medgått tid i saken.


Rapportering til Økokrim

Vi gjør oppmerksom på at vi i henhold til hvitvaskingsloven er pålagt å underrette Økokrim ved eventuell mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbare handlinger. Slik underretning skal foretas uten å underrette klienten eller tilknyttede tredjepersoner. Dette er et lovpålagt unntak fra den strenge taushetsplikten som ellers gjelder for advokater.


Personvernerklæring

Klikk her

Ansvarsforsikring og ansvarsbegrensninger

Ansvarsforsikring


Alle advokater i firmaet er forsikret for det eventuelle ansvar de måtte pådra seg gjennom sin utøvelse av advokatvirksomhet. De advokatene som bistår med eiendomsmeglingsoppdrag, har i tillegg egen meglerforsikring. Advokatfirmaets sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, org. nr. 995 568 217.


Ansvarsbegrensninger


Begrenset deltakeransvar

Ansvarlig advokat i saken er solidarisk ansvarlig med advokatfirmaet for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg i forbindelse med oppdraget, jf. domstolloven § 232 andre ledd. Hvem som er ansvarlig advokat i saken, fremgår normalt av oppdragsbekreftelsen. Er klienten ikke meddelt hvilken advokat som er utpekt, og det heller ikke klart fremgår av forholdet hvilken advokat som er ansvarlig, er den advokaten som faktisk har utført oppdraget, solidarisk ansvarlig med selskapet, jf. domstolloven § 232 tredje ledd.


Pådrar en advokatfullmektig selskapet erstatningsansvar under advokatvirksomheten, og er klienten ikke meddelt hvilken advokat som er utpekt, og fremgår det heller ikke klart av forholdet hvilken advokat som er ansvarlig, er de advokater fullmektigen er autorisert for, solidarisk ansvarlig med selskapet, jf. domstolloven § 232 fjerde ledd. Advokatfirmaet er opprettet som et ansvarlig selskap, og selskapsdeltakerne har avtalt at disse ikke skal ha deltakeransvar for erstatningsansvar som selskapet pådrar seg under advokatvirksomheten, bortsett fra det som følger av forannevnte regler. Det vises til domstolloven § 232.


Sakens utfall

Advokaten kan ikke gjøres ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering advokaten på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.


Foreldelse

Advokaten kan ikke gjøres ansvarlig for foreldelse som inntrer tidligere enn tre måneder etter at advokaten har påtatt seg oppdrag i saken. For foreldelse som inntrer etter dette tidspunkt, vil ansvar være betinget av at det på uaktsom måte er unnlatt å gjøre klienten oppmerksom på konsekvensen av ikke å foreta fristavbrytende skritt.


Arbeid utført av rådgivere/underleverandører

Advokaten kan ikke gjøres ansvarlig for feil begått av rådgivere som advokaten har henvist til eller for underleverandører som advokaten etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.


Indirekte tap

Advokatfirmaet kan ikke gjøres ansvarlig for indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, med mindre slikt ansvar følger av ufravikelig forbrukervernlovgivning.


Innskytergarantien som øvre grense

Advokaten kan ikke gjøres ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side, for så vidt gjelder beløp som overstiger bankenes sikringsfonds innskytergaranti, for tiden 2 mill. kroner. Ansvarlig advokat kan etter særskilt avtale med klienten treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for midler innestående på klientkonto.


Ansvarsforsikringen som øvre grense

Advokatens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til det beløp som vår pliktige ansvarsforsikring til enhver tid dekker.

Klageadgangen til Advokatforeningen

Alle advokatene og advokatfullmektigene i advokatfirmaet er medlem av Den norske Advokatforening.


Dersom du er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, ber vi deg om å ta dette opp med ansvarlig advokat i saken. Advokatfirmaet vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.


Det er anledning til å bringe klagen videre til Advokatforeningens disiplinærutvalg. Utvalget tar stilling til klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller krevd for høyt salær. Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.


Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark kretser som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.


Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside: advokatforeningen.no