Eurojuris Informerer 2/2023: Arv og skifte

Arv og skifte er et tema som alltid er aktuellt. Fremtidsfullmakter og god planlegging kan gjøre en ellers vanskelig tid lettere. Det er derfor vitkig å være i forkant, og bedre å benytte seg av rådgivning tidlig. God lesning! Les i PDF-format her

Eurojuris Informerer 3/2022: Juss for forbrukere

Bilde av en båt som har sunket i havet

Vi er alle forbrukere, som daglig gjør kjøp, som eksponeres for markedsføring og reklame, og som forholder oss til et vell av salgskanaler og utbud. Vi kjøper på nett, vi abonnerer, vi reklamerer, vi angrer og vi returnerer. I rollen som forbrukere, er vi gitt et vern og en rekke rettigheter som de næringsdrivende må […]

Eurojuris Informerer 2/2022: Mekling og konfliktløsning

Miljøbilde av en kvinne i et møte

Advokatrollen er mangfoldig, men kjernen er å representere og å ivareta parters rettigheter. Ofte er situasjonen at rettighetene er eller påstås å være i konflikt med andres rettigheter. Den tradisjonelle måten å løse tvister på er at partene ved hjelp av advokater legger saken frem for en domstol eller en voldgiftsrett. Disse prosessene kan eskalere […]

Eurojuris Informerer 1/2023: selskaps- og skatterett

Miljøbilde av en mann som står på slalomski

Virksomheters rammevilkår er til en viss grad styrt av lovgivning. Sentralt i disse ligger kravene til den selskapsrettslige organiseringen og skattereglene som gir det offentlige inntekter. Reglene for hvordan selskaper etableres, finansieres og drives griper inn i eierskapet til aksjonærene, men gir samtidig både disse og andre som for eksempel handler med eller låner penger til […]

Eurojuris Informerer 1/2022: Juss for det offentlige

Eurojuris Informerer: Juss for det offentlige

Staten, fylkeskommuner og kommuner forvalter fellesskapets verdier. Den overordnede disponeringen og prioriteringen er under demokratisk kontroll ved at folkevalgte vedtar budsjetter og planer. Det er så de administrative ressursene i forvaltningsorganene som disponerer og saksbehandler. Forvaltningsutøvelsen skal påse at byrder og goder fordeles rettferdig og etter forutsigbare og åpne prosesser. Saksbehandlingsreglene gir partsrettigheter, innsynsmuligheter, begrunnelsesplikt og klagerett. Systemets autoritet og legitimitet er avhengig av tillit fra borgerne.

Eurojuris Informerer 3/2021: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eurojuris Informerer: Eiendom og eiendomstransaksjoner

Eiendomsprosjekter involverer store verdier og mange interesser. Kunnskap og presisjon er viktig, både ved planlegging, utvikling og ved realisasjon. En strukturert gjennomføring tar tid og går i ulike faser og fordrer et planmessig samspill mellom utvikler, kommune, investor, bank, entreprenør og kjøper/leietaker. En godt planlagt og regulert prosess sikrer forutsigbarhet. Det krever kunnskap, erfaring, oversikt og struktur. Dersom samspillet ikke fungerer, svinner verdier og kvaliteter i prosjektet, og man står i stedet med konflikter og tvister. Advokater har naturlige roller som både rådgivere og prosjektledere i eiendomsprosjekter.

Eurojuris Informerer 2/2021: Arverett

Eurojuris Informerer: Arverett

Vi vil alle på et tidspunkt bli involvert i arverettslige spørsmål. Enten ved at vi er eller blir arvinger eller ved at vi vil mene noe om hva som skal skje med våre verdier etter oss.